គួរឲ្យសរសើរណាស់! កូ​​នខ្មែរម្នាក់ កែប្រែវាសនា ពីក្មេងក្រី​ក្រដើ​ររើ​សសំ​​រា​​ម តស៊ូ​​រហូ​​តរៀ​នពូ​កែ​​ទទួ​លបាន អា​​ហា​​រូ​​បករណ៍នៅ​សា​​លា​ដ៏ល្បី​​នៃប្រទេស…(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ ៖ កញ្ញា រ៉ុ ន សុ ភី គឺ អតីត ក្មេង រើស សំរាម ដែល ត្រូវបាន គេ ស្គាល់ និង ស្ងើ ញ សរសើរ តាមរយៈ រូបថត ទទួល សញ្ញាបត្រ បញ្ចប់ ការសិក្សា ឆ្នាំ មូលដ្ឋាន នៅ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែល បង្ហោះ ក្នុង បណ្តាញ សង្គម ដោយ លោក Scott Neeson ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រធាន អង្គការ មូលនិធិ កុមារ កម្ពុជា កាលពីពេល ថ្មីៗ នេះ ។ ក្នុង បទ សម្ភាស ជាមួយ សា រព ៧ ត៌មាន ថ្មីៗ យុវតី សុ ភី អះអាងថា Scott Neeson គឺជា មនុស្ស ដែល បាន ទាញ នាង ចេញពី ជីវិត នៅលើ គំនរ សំរាម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានឱកាស ទទួលបាន ការអប់រំ ជាពិសេស បាន ទៅ សិក្សា នៅ ប្រទេស អូស្ត្រាលី…

អានបន្ត

ទុក្ខជាន់ទុក្ខ! ក្នុងពេលតែ ៧ ថ្ងៃ លី ច័ន្ទសីហា បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅពីរនាក់ (ចូលរួមសោកស្តាយ និងរំលែកទុក្ខផង)

ជារឿងមួយដល់រន្ធត់ចិត្ត និង សោកស្ដាយបំផុត ក្រោយតារាសម្ដែងស្រី លី ច័ន្ទសីហា ត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍សោះ បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅពីរនាក់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើយោងតាម បណ្ដាញសង្គម ឪពុករបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ លោក លី សុជន និង រូបនាងបានបង្ហោះកាលពីថ្មីៗនេះ បង្ហាញពីភាពឈឺចាប់ស្ទើរតែទទួលមិនបាន ក្រោយជួបទុក្ខផ្ទួនៗគ្នាបែបនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយកាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ អ៊ំប្រុសបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ បានទទួលមរណភាព ដោយសារតែជំងឺកូ វី ដ-១៩ ។ ដោយឡែក មិនទាន់បានគ្រប់ ៧ ថ្ងៃផង ស្រាប់តែនាងក៏បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀត គឺអ៊ុំស្រីបង្កើតបានទទួលមរណភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅយប់មិញថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ ជាមួយគ្នានេះ លី ច័ន្ទសីហា បានសរសេរសាររៀបរាប់យ៉ាងសោកសៅបែបនេះថា «ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រប់យ៉ាង ជាអតីតកាល អ៊ំស្រី ទៅចោលក្មួយម្នាក់ទៀតហើយ អ៊ំហត់ហើយ សូមអ៊ំទៅឱ្យបានសុខចុះក្នុង ១ អាទិត្យខ្ញុំត្រូវបាត់បង់មនុស្សក្នុងត្រកូល (លី) 2 នាក់ហើយ» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះ មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន បានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំង និង ចូលរួមរំលែកទុក្ខ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងចិត្តអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសារបស់តារាសម្ដែងស្រី លី ច័ន្ទសីហា ជាពន់ពេក ដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារក្នុងវង់ត្រកូលដល់ទៅពីរនាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃ ៕

អានបន្ត

កុំដើរផ្ដេសផ្ដាស! បុរសម្នាក់ ផុសផ្ដាំទៅមហាជន កុំព្រហើននឹងជំងឺនេះ ព្រោះខំការពារណាស់ មិនហ៊ានទៅណា ចុងក្រោយ នៅតែឆ្លងកូ វី​ ដ១៩

ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ បាននឹងកំពុងរីករាលដាលនៅកម្ពុជា ឥតថមថយឡើយ ខណៈវីរុសកូ វី ដ-១៩ កំពុងតែរាតត្បាតយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាទីប្រជុំជននានានៅកម្ពុជា ដែលជាកត្តាប្រឈម នឹងអាចបង្កហានិភ័យបានគ្រប់ពេល ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការការពារ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញការរាតត្បាតនេះ តាមរយៈគណនីបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Liv Puma បានផ្ញើសារឱ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន និង កុំមើលស្រាលនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយនេះឱ្យសោះ ខណៈរូបលោកបានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយ តែបែរជារកឃើញមានវីរុស​កូ វី ដ-១៩ ក្នុងខ្លួន ដោយមិនដឹងប្រភព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមគណនីខាងលើបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ពេលនេះលោកបានឆ្លងកូ វី ដ-១៩ និង កំពុងព្យាបាលនៅផ្ទះ ដាច់តែឯងនៅជាន់ខាងលើ ។ តាមរយៈការឆ្លងនេះ លោកបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតថា រូបលោកបានពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេល​ និង ប្រយ័ត្នបំផុត​ តែកូវីដនៅតែឆ្លងមកបាន​ ហើយក៏មិនដឹងខ្លួនថាឆ្លងមកពីណា​ និងឆ្លងពេលណាឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយរយៈ​ចុងក្រោយនេះ បុរសខាងលើនៅតែផ្ទះ​ និងកន្លែងធ្វើការ។ ក្រៅពីនេះ រូបលោកបានទៅផ្សារទិញម្ហូបតាមផ្សារទំនើបតូចៗប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ២ ដងហើយដែរ ។ បុរសរូបនេះ ក៏បានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋកុំមើលស្រាលឱ្យសោះ​ ជាពិសេសត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះ​កូនក្មេងតូចៗដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ខណៈរូបលោកបានចេញរោគសញ្ញា ៥ ថ្ងៃ​ហើយ​ តែប្រហែលមកពីវ៉ាក់សាំងជួយ ទើបមិនធ្វើទុក្ខខ្លាំង​ ដោយគ្រាន់តែមានអាការដូចផ្តាសាយធំ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំមិនចង់លាក់បាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ ដើម្បីប្រយោជន៍រួម ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិត។ ពេលនេះខ្ញុំឆ្លងកូវីត១៩ហើយ ខ្ញុំកំពុងព្យាបាលនៅផ្ទះដាច់តែឯង។ ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា ខ្ញុំពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេល ខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់ តែកូ វី​ ដនៅតែឆ្លងមកខ្ញុំបាន ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្លួនឯងដែរថា ឆ្លងមកពីណា ហើយឆ្លងពេលណាដែរ។ មួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំនៅតែផ្ទះ និងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំ(Office) ក្រៅពីនឹងខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបតាមផ្សារទំនើបតូចៗ។ ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង២ដងហើយ ខ្ញុំយល់ថាកូ វី ដឆ្លងច្រើនជាងទិន្នន័យក្រសួងប្រកាសរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះសូមកុំមើលស្រាលអោយសោះ…

អានបន្ត