អាសូរខ្លាំងណាស់! រថយន្តទំនើបប្រល័ យជី វិ តស្ត្រីម្នាក់ ធ្វើឱ្យកូនស្រី3នាក់ត្រូវកំព្រាម្តាយ ចុងក្រោយសុំសងត្រឹម ៥០០០ ដុល្លារបញ្ចប់រឿង

ហ្វេសប៊ុក ៖ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកលោក Seng Dara 333 ដែលបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិច មានខ្លឹមសារថា៖ « បងថ្លៃស្រីជីដូនមួយត្រូវឡានបុ កស្លា ប់នៅស្រុកតាំងគោក កំពង់ធំ ម្សិលម៉្ងៃមួយ ទី1ធ្នូ…។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់នៅផ្ទះជិតខ្ញុំឯភូមិជំនីក ស្រុកព្រៃកប្បាស តាកែវ ។ ឥឡូវមកដោះស្រាយនៅសាលាស្រុក និងប៉ុស្តិ៍នគរបាល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡានបុ កម៉ាក Land Rover ទំនើប ឯម៉ូតូម៉ាកZoomerX…។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡានត្រូវបានឃា ត់ទុក ដោយសមត្ថកិច្ចភ្លាមផងដែរ តែជ នប ង្កមិនត្រូវបានឃា ត់ខ្លួនឡើយ។ ថ្ងៃទី4ធ្នូនេះ ពេលមកដល់អធិការនគរបាលស្រុក ស្រាប់តែបា ត់ស្លាកលេខឡាន មិនដឹងអ្នកណាដោះទុកបាត់?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥឡូវបុសជាប្តីនិងកូនៗទាំង៣ ប្តឹងទាមទារសំណង$12000 ដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងដោះដ្រាយជីវភាពទៅថ្ងៃក្រោយ ប៉ុន្តែឮដំបូងៗថា ខាងអ្នកប ង្កអោយតែ$4000 ប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបើមិនយកអាចអត់. ណាមួយអាចត្រូវត្រីចង្វា ត្រីឆ្តោបិចទៀត…។ យ៉ាងណាចាំមើលភាគីតំណាងជ នប ង្កចូលខ្លួនមកចរចាសិន តែប្រហែលតឹងតែងណាស់ ហ៊ឺ…»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយនៅមុននេះបន្តិចគណនីខាងលើក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា៖ «សំណំុរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឡានទំនើបបុកម៉ូតូបងថ្លៃជីដូនមួយខ្ញំុនៅតាំងគោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងតំណាងឡានបានពឹងប៉ូលីសស្រុកមកជួយសម្រួលហើយ ដំបូងគេអោយ $៤០០០ ឥឡូវគេថាច្រើនបំផុតត្រឹម៥០០០$…។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេថាបើមិនយកទេ ហើយឡើងតុលាការច្បាស់ជាវែងឆ្ងាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះផ្ទះផ្ទះយើងឆ្ងាយ(ព្រៃកប្បាស តាកែវ) ។ ចំពោះតុលាការក៏មិនងាយ ព្រោះមិនដឹងគេកោះហៅទៅសួរ អាច១ខែ ២ខែ ឬយូរជាងនេះ ហើយត្រូវអស់លុយប៉ុន្មាន?ជួលមធាវី?ពេលវេលា?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥឡូវយើងចុះត្រឹម៨០០០$ ឯគេអោយសមត្ថកិច្ចនិយាយជំនួស លុះគេcallទៅសួរព្រមឬមិនព្រម?ចុចមិនលើក ឬចុចមិនចូល…ហុឺ…បើបានថ្នាក់ដឹកនាំណាចេញមុខដោះស្រាយវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រហែលលឿន…តែយើងអត់ខ្សែ ដេកចាំយុត្តិធម៌ ដូចពឹងផ្កាយលើមេឃ ស្តាយគ្មានប៉ាវចិនទេនៅស្រុកខ្មែរ កំុអីអ្នករងគ្រោះមិនវេទនាអីចឹងទេ…សូមសារព័ត៌មាននានាយកទៅចុះផ្សាយផង ក្រែងមន្រ្តីរបស់ព្រះឥន្រ្ទបានឃើញ»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ប្រភព ៖ khmertopnews

អានបន្ត

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចឱ្យ ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចាប់ពីពេលនេះទៅ ដើម្បី…(មានសម្លេង)

នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ បើយោងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផ្លូវការមួយឈ្មោះ “ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK” បានប្រាប់ដំណឹងថ្មីមួយទៀតហើយ ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងរូបថត ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន បង្ហាញភ្លាម ដើម្បី ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ងាយស្រួលបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្ហាញខ្លួន នឹងធ្វើតេស្ត កុំឲ្យចម្លងដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្រ និងអ្នកដទៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ល្ងាចនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ចំនួន៦នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា។”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រហូតដល់ម៉ោង​ ៥:៣០​ល្ងា​ច​ ថ្ងៃទី​ ០៤​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ​ ខាងក្រសួងសុខាភិបាល រកឃេីញបុគ្គលិកហាង Pedro ចំនួន៦រូប ថែមទៀត សរុបអ្នកឆ្លងនៅហាង Pedro នៅផ្លូវព្រះសីហនុ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កើនដល់៧នាក់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នករស់នៅភ្នំពេញទាំងអស់សូមពាក់ម៉ាស់គ្រប់ៗគ្នាពេលចេញក្រៅផ្ទះ​ និង​ ហាមចេញក្រៅបេីមិនមានការងារចាំបាច់​ ។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥។ ដូចនេះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល និងប្រសាសន៍ របស់ សម្តេចតេជោ ខាងក្រោមនេះ ៖

អានបន្ត

ក្តៅៗ! ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៦ករណីទៀត ដែលជាបុគ្គលិកហាង Pedro

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ បានបញ្ជាក់ប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ឱ្យដឹងមុននេះបន្តិចថា នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ នៅលើខ្លួនបុគ្គលិកហាង Pedro ចំនួន៦រូបថែមទៀត សរុបអ្នកឆ្លងនៅហាង Pedro កើនដល់៧នាក់ ខណៈថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក៣នាក់ បានឆ្លងកូវីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ របស់បុគ្គលិកហាង Pedro នៅផ្លូវព្រះសីហនុ ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ។ ចំណែកហាងលក់សំលៀកបំពាក់ Pedro ត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទបណ្តោះអាសន្ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកស្រីបានបន្ថែមថា ថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន៣នាក់ ឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់ ចូលមកភ្នំពេញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមបញ្ជាក់ថា មុននឹងមានការរកឃើញមេរោគកូវីដ១៩ នៅខ្លួនបុគ្គលិកហាង Pedro នេះ គឺក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅលើខ្លួនបុគ្គលិកហាងនេះម្នាក់ កាលពីម្សិលមិញ។ បុគ្គលម្នាក់នោះត្រូវបានរកឃើញថា ឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់អ្នកផ្ទុកមេរោគនេះ ដែលបានចូលទៅកាន់ហាងនោះ៕ ប្រភព៖ Fresh News ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

រំភើបចិត្តជំនួស ផ្ទះថ្មីរបស់ស្រីនីត ចេញជារូបរាងហើយ ផ្ទះថ្មីរបស់ស្រីនីត លោកឧកញ៉ា ស្រី​ ចាន់ថន ថា យ៉ាងយូ២សប្តាហ៍ទៀត រួចរាល់ហើយ

ជឿជាក់ថា មានបងប្អូនជាច្រើនប្រាកដជានៅចាំប្អូនស្រី យ៉ង់ ស្រីនីត ដែលមានរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភា ធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើន លួចសរសើរពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ប្អូន។ ទន្ទឹមនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនោះ ស្រីនីត ក៏ជាក្មេងស្រីម្នាក់ ដែលស្លូតបូត និយាយស្តីដឹងចាស់ទុំ និងមានចរិតល្អថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជីវិតដល់កសម្សត់របស់ប្អូនស្រី ត្រូវបានមហាជនជាច្រើន អាណិតស្រលាញ់ និងចង់បានប្អូនស្រី យកទៅចិញ្ចឹមជាកូន និងផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្អូនស្រីឲ្យបានរៀនសូត្រថែមទៀតផង។ តែយ៉ាងមិញ ពេលនេះប្អូនស្រីបានជួប លោកឧកញ៉ាចិត្តធម៏ បានទទួលប្អូនស្រី ធ្វើជាកូនធម៏។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកឧកញ៉ាស្រី ចាន់ថន បានលើកឡើងថា “ថ្ងៃទី០៤.១២.២០២០ ខេត្ត មណ្ឌលគីរី ខ្ញុំបាទបានឈ្លៀតពេល មកមើលការងារសាងសង់ផ្ទះធ្វើអោយប្អូនស្រី នីត ដែលមានទំហំ ទទឹង៥ម៉ែត្រគុណ១០ម៉ែត្របណ្តោយសាច់ផ្ទះ មាន២បន្ទប់គេង និងបន្ទប់សិក្សា១. បន្ទប់ទឹក .បន្ទប់ចុងភៅ .ឃ្លាំងដាក់សំភារះមួយនឹង យ៉ាបចំហៀងធំសំរាប់ អង្គុយ រៀនសូត្រផង នឹងតុញាំអាហារផង ការងារសាងសង់យ៉ាងយូ២សប្តាហ៍នឹងបញ្ចប់ ។ អគុណក្រុមការងារសំណង់ jet construction “។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ពុទ្ធោអើយ! ប្រពន្ធទើបសម្រាលកូនបាន២ថ្ងៃ ស្រាប់តែ ស្វាមី ទទួលមរណ ភាពភ្លាមៗ ដោយសារជំងឺមួយនេះ…

មហាជន អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេស កំពុងតែកើតក្តីអាណិត អាសូរ និងសង្វែកជាខ្លាំង ពេលបានឃើញបុរសម្នាក់ ដែលជា Cameraman ម្នាក់ គាំងបេះដូងស្លា ប់ចោលប្រពន្ធកូន ខណៈពេលដែលប្រពន្ធទើបតែសម្រាលកូនបាន២ថ្ងៃ តែក៏ត្រូវកំព្រាឪពុក ទៅទាំងមិនដឹងក្តីអ្វីសោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុរសដែលបានគាំងបេះដូងស្លា.ប់ រូបនោះ មានឈ្មោះថា ឆែ សុភ័ក្រ អាយុ៣៩ឆ្នាំ ធ្វើការនៅផលិតកម្មដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ តែនៅថ្ងៃនេះ លោកក៏បានលាចាកលោក ចោលប្រពន្ធកូន និងសាច់ញាតិ គ្រប់គ្នាទៅ គ្មានថ្ងៃនឹងអាចត្រឡប់មកវិញឡើយ។ ដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសោកសៅ និងរន្ធត់មួយនេះ បានធ្វើឲ្យមហាជន ពិតជាអាណិតដល់បងស្រី ជាខ្លាំង ជាពិសេស គឺកូនតូច ដែលទើបនឹងកើតមក មិនទាន់បានស្គាល់មុខឪពុកផង ឪពុកក៏លាចាកលោកបាត់ទៅហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក សិល្បករកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា “អាណិតណាស់RIP ទៅមើលប្រពន្ធឆ្លងទន្លេបាន២ថ្ងៃនៅមន្ទីពេទ្យ ស្រាប់តែគាំងបេះដូងស្លា.ប់នៅមន្ទីពេទ្យតែម្តង អ្នក Cameramen ថតអោយផលិតកម្មល្បីមួយរូបបានទទួលមរណៈភាព ដោយសារគាំងបេះដូងនៅរសៀលនេះ ឯប្រពន្ធទើបសម្រាលកូនបាន២ថ្ងៃ ហុឺ…! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ឆែ សុភ័ក្រ ដែលគេបានដឹងថា ជាអ្នកកាន់ កាមេរ៉ាថតដ៏ល្បីម្នាក់អោយផលិតកម្ម សាត្រាហ្វីម បានទទួលមរណៈភាពភ្លាម ៗ នៅមន្ទីពេទ្យ ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូង ពេលកំពុងមកមើលប្រពន្ធនិងកូននៅមន្ទីពេទ្យ គាត់ មានអាយុ ៣៩ ជិត ៤០ឆ្នាំ ។ ជូនដំណឹងដោយ លោក អុឹម ជីវ៉ា”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា បុរសខាងលើ គាត់បានស្លា.ប់នៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារតែគាំងបេះដូង ខណៈពេលកំពុងតែទៅមើលថែប្រពន្ធ និងកូនតូច នៅមន្ទីរពេទ្យ៕

អានបន្ត

ស្វែងរកអ្នកឆ្លាត អ្នកណា ឆ្លើយបាន? នៅសុខៗ ស្រាប់តែ ថៅកែហាងពេជ្រ បង្ហោះរូប ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ២សន្លឹកនេះ ហើយសួរ យ៉ាងខ្លី ថា…

ប្រិយមិត្តជាច្រើន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង TikTok ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន លោកស្រី ទ្រី ដាណា នោះ។ លោកស្រី មិនត្រឹមជោគជ័យខ្លាំង លើមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទំាងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ ទៀតផង ដោយតែងតែសកម្មភាពទំាងនេះជាហូរហែ មិនដែលដាច់ឡើយ ដោយកើតចេញពីក្តី អាណិតស្រឡាញ់ ជាពិសេសបំផុតនោះ លោកស្រី ពេញចិត្ត អ្នកតស៊ូ ខិតខំប្រឹងតែដោយកំលាំងញើសឈាមខ្លួន​ឯង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទំរាំ លោកស្រី ជោគជ័យខ្លាំងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺ ថៅកែហាងពេជ្រ រូបនេះមានប្រវត្តិលំបាក និងកំសត់ ខ្លាំងណាស់ ដោយធ្លាប់លក់ខោអាវជជុះតាមផ្លូវ ក៏មានដែរ។ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លោកស្រី បានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន២សន្លឹក ដោយរូបភាពមួយសន្លឹកឈរ នៅក្នុងហាងពេជ្រ និងរូបមួយទៀត ឈរ នៅកន្លែងធ្វើសំណង់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកស្រី ក៏បានភ្ជាប់សារមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថា “សូមបងប្អូនប្រៀបធៀបរូបទាំងពីរនេះ មនុស្សតែមួយ ប៉ុន្តែតែឈរនៅកន្លែងខុសគ្នា កន្លែងមួយនៅហាងពេជ្រកន្លែង មួយទៀត នៅកន្លែងធ្វើសំណង់ មានអ្នកណាចេះអោយនិយមន័យ រូបទាំងពីរនេះទេ បងប្អូន ចង់រកអ្នកឆ្លាត”។ តោះបើបងប្អូនណាដឹង អាចចូល ឆ្លើយ នៅក្នុងផេក របស់លោកស្រី ទំាងអស់គ្នា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ឌី សូនីតា ៖ គេផ្ញើរូបមកឲ្យមើល ឃើញហើយ ក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកលាយនិងស្នាមញញឹម, អារម្មណ៍ពេលនោះ គឺស្រក់តែទឹកភ្នែក អាណិតខ្លួនផង រំភើបផង បងប្អូនចង់ដឹងថា ខ្ញុំបន់ពីអីទេ?

សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពីយប់ នាថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ តារាសម្តែង ឌី សូនីតា បានសម្រាលកូនស្រី របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យហើយ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យ ហ្វេនៗ ដែលជាអ្នកគាំទ្រ បានបង្ហោះសារ សម្តែងក្តីរីករាយ និងចូលរួមអបអរសាទរ យ៉ាងច្រើន គួរឲ្យកក់សំគាល់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ បានបង្ហោះរឿងពិតមួយនៃជីវិត អាចចប់ ពិតជារំជួលចិត្តតាម។ សូនីតា រៀបរាប់ទំាងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល ថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ពេលគេផ្ញើរូបមកអោយមើល ឃើញហើយក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកលាយនិងស្នាមញញឹម គ្មានអ្នកណាដឹង និងយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ នាងក្រៅពីខ្លួននាងផ្ទាល់ អារម្មណ៍ពេលនោះ គឺស្រក់តែទឹកភ្នែក អាណិតខ្លួនផង រំភើបផង បងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំបន់ពីអីទេ????? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាពិតជាកំសត់ពេក សំរាប់រឿងរ៉ាវ ដែលបានកើតឡើងលើជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់នេះ វាពិតជាក្តីសុបិន្តមួយ ដែលនាងតែងតែស្រម៉ៃ ហើយប្រឹងជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ គ្រប់រឿងរ៉ាវ ដើម្បីអោយក្តីសុបិន្តនោះប្រែក្លាយជាការពិត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីក្មេងស្រី កូនអ្នកក្រ កំសត់ និងកំព្រាឪពុកម្នាក់ បានប្រែខ្លួនឯងមកជាមេគ្រួសារ ទាំងនៅជាកុមារី១៤ឆ្នាំនៅឡើយ មិនដែលស្គាល់រសជាតិជាយុវវ័យឡើយ ស្គាល់តែរសជាតិជាមនុស្សចាស់បាត់ហើយ បន្ទាប់ពីខ្លួនបានក្លាយជាបង្កោលគ្រួសារ។ ប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃ រហូតដល់ជិតបានជោគជ័យ ក៏មានជម្ងឺគ្រប់មុខ ប្រឹងទាំងឈឺ មើលខ្លួនបណ្តើរ ធ្វើការបណ្តើរ រហូតដល់ភ្លេចខ្លួន ប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចថា ខ្លួនឯងមានតែ១ជីវិតមានតែ១។ ពេលដែលចាប់ផ្តើមមើលខ្លួនឯងវិញ ក៏នៅសល់ក្តីសង្ឃឹមដ៏តិចតួចបំផុត ហើយក៏មានតែខ្លួនឯង ដែលប្រឹងម្តងទៀត ដើម្បីក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនេះ ប្រឹងទាំងដឹងថាគ្មានសង្ឃឹម ប្រឹងទោះដឹងថាវាហួសពេល ក៏នៅតែសង្ឃឹម ប្រឹងទោះដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយបែបណា ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏អាចធ្វើបាន។ មកដល់ពេលនេះ ខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីម្រាមដៃ១០ប្រណម ក្រាបថ្វាយបង្គំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធ ក្រុមគ្រួសារ មនុស្សជុំវិញខ្លួន មិត្តភក្តិ…

អានបន្ត

គ្រាន់តែឃើញរូប លោកសូនី មួយសន្លឹកនេះ ភ្លាម ដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យ Love Riya ទប់សំណើចលែងជាប់ ក៏ដាក់មួយឃ្លា ថា… (មានវីដេអូ)

គួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា លោក ដែន សូនី និង អ្នកលក់ឡេដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ Love Riya នោះ កំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នា ហើយអ្នកទំាងពីរ តែងតែបង្ហាញនូវភាពស្និតស្នាល និងដើរលេងជាមួយគ្នាញឹកញាប់ តាមកន្លែងផ្សេងៗ មើលទៅពិតជាពោរពេញដោយក្តីសុខជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ដែន សូនី ក៏ធ្លាប់ចេញមុខបញ្ជាក់រឿងនេះ ផងដែរ ដោយប្រាប់ទៅ ក្រុមការងារ តារាញូស៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ថា “ខ្ញុំកំពុងមើលចិត្តគ្នាសិន, គាត់ជាមនុស្សកាចបន្តិចមែន តែចិត្តល្អ, ខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយគាត់ឡើងវិញ ចំនុចណាដែលខ្ញុំខ្វះខាត ឲ្យគាត់ប្រាប់ខ្ញុំ ហើយចំនុចណាគាត់ខ្វះខាត ខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់វិញ, ខ្ញុំស្គាល់គាត់តំាងពីគាត់មិនទាន់មានស្វាមី តាំងពីគាត់ Live Bigo, ខ្ញុំតែងតែសរសើរគាត់ ពូកែរកស៊ី ជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមំា ពេលមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ គាត់នៅតែរឹងមំា គាត់អត់ទន់ជ្រាយ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រោយឃើញរូបភាពមួយសន្លឹករបស់លោក សូនី ដែលត្រូវបានគេបង្ហោះកាលពីព្រឹកមិញនេះ ដលថ្នាក់ធ្វើឲ្យ Love Riya ទប់សំណើចលេងជាប់ ក៏បានបង្ហោះរូបភាពនេះឡើងវិញ ហើយ និយាយថា “ចុះកាច់រាងម្លេះពូ មើលរាងគេផងមិនណយទេ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅមិនទាន់អស់ទេ រូបមួយសន្លឹកនេះ ត្រូវបានគេយកទៅ Troll លេង យ៉ាងច្រើនសឹងតែមិននឹកស្មានដល់ អមដោយការកាត់តជាមួយរូបភាពផ្សេងៗទៀត មើលហើយធានាសើចចុកពោះ ដល់ថ្នាក់ Love Riya មិនអស់ចិត្ត ក៏បានយករូបដែលគេ Edit នេះ មកបង្ហោះម្តងទៀត ហើយភ្ជាប់សារទំាងអស់សំណើចថា “មើលម៉ោងណា សើចម៉ោងនឹង តើរាងបងនេះ មើលទៅគួរអោយស្នេហ៍ទេ បើមិនសើច មិនយកលុយហ្វេន”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជ្រាប…

អានបន្ត

ថាមែនៗ! ក្រោយឃើញស្ត្រីម្នាក់នេះ រិះគន់ មាស សុខសោភា បែបនេះ, អត់ចាំយូរទេ អ្នកនាង ចន ចាន់លក្ខិណា ដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់ យ៉ាងខ្លី វិញថា…(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះ គេប្រទះឃើញ ស្ត្រីម្នាក់ មានឈ្មោះ ក្នុងបណ្តាញសង្គម TikTok គឺ ស្រីមុច បានចេញមុខរិះគន់ខ្លាំងៗ ចំពោះ តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ មាស សុខសោភា។ ស្ត្រីរូបនេះ បាន និយាយចំៗ ថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ចង់និយាយពីតារា មាស សុខសោភា ជួបផ្ទាល់នៅភ្នំគូលែន ឈ្លើយណាស់ ចា៎ ហើយឬកណាស់ រើសអើងណាស់ ចា៎។ ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេ ឈ្មោះ មាស សុខសោភា គឺមិនច្រឡំទេ ចា៎។ រាក់ទាក់គេ សុំគេថតជាមួយ គេឆ្លើយមកសោះអង្គើយ គេថា គេថតមិនបានទេ។ គ្នាគេ៣នាក់ ម្នាក់កាន់កាមេរ៉ាថត គេឆ្លើយថា មិនបានទេ មិនបានទេ…”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលវីដេអូនេះចប់ភ្លាម ស្រាប់តែ អ្នកនាង ចន ចាន់លក្ខិណា នៅអត់ស្លៀមឡើយ ក៏បានបង្ហោះសារតបស្ត្រីម្នាក់នេះយ៉ាងខ្លីថា “ស្តាប់គាត់និយាយ ដូចយ៉ាងម៉េច មិនដឹងទេ និយាយចុះនិយាយឡើង គឺលើកខ្លួនឯង និងស្តាប់យូរៗទៅ ដូចគាត់មិនពេញចិត្តទាំងក្រុមតែម្តង មិនមែនតែប្អូនមាស សុខសោភា ម្នាក់ទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់និយាយត្រង់ចំណុចគេ កន្លងបាយម្ហូបរបស់គាត់ គឺដូចមិនសមហេតុសមផលសោះ គ្មានមនុស្សណា អត់សុជីវធម៌ ដល់ថ្នាក់ណឹងទេ ហើយកន្លែងអង្គុយញុំាបាយ នៅភ្នំគូលែន តាមដឹង គឺមិនតូចចង្អៀត ដល់ថ្នាក់ត្រូវដណ្តើមកន្លែងអង្គុយនោះដែរ”។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមស្តាប់ស្ត្រីម្នាក់នេះ ទំាងអស់គ្នា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

រថយន្ត សាម៉ុយ មួយគ្រឿង ដឹកសំណាកកូវីដ១៩ ចំនួនកេស ទៅភ្នំពេញ ស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នា ក់ ច រា ច រ ណ៍ ដោយនៅក្នុងនោះមាន…

បើយោងតាម គណនីហ្វេសប៊ុករបស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បានឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០វេលាម៉ោង ០៦ និង២០នាទី នៅចំណុចចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ ១២១-១២២ ស្ថិតក្នុងភូមិក្រាំងអាត់ ឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុមានក រ ណីគ្រោះថ្នា ក់ ច រា ច រ ណ៍មួយកើតឡើងរវាង រថយន្តនិង ម៉ូតូ ក្នុងទិសដៅស្របគ្នា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហេ តុកា រ ណ៍នេះកើតឡើងដោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក MAXUSV80 (រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់AMBULANCE) ពណ៌ស ពាក់ផ្លាកលេខ រដ្ឋ១២-២០៩១១ (នៅក្នុងរថយន្តមានដឹកស ពជ ន ជា តិ ចិ នម្នាក់និងសំណាកកូវីត១៩ ចំនួន ០៣កេសដើម្បីយកទៅធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យនៅភ្នំពេញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមបញ្ជាក់ថា៖ (ចំពោះសំណាកទាំង០៣កេសនោះពុំមាន ការបែក រឺដាច់រហែកទេ) ក្រោយកើតហេតុសា កស ព និងសំណាកកូវីត១៩ ត្រូវបាន​រថយន្ត​សាមុយរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដឹកបន្តទៅភ្នំពេញហើយ រីឯអ្នកបើកបររថយន្ត​សាមុយបង្កមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានទិសដៅពីព្រះសីហនុ ឆ្ពោះទៅភ្នំពេញ លុះដល់ចំណុចកើតហេតុខាងរថយន្តបានបុ កពីក្រោយ ម៉ូតូសណ្តោងរឺម៉កមួយគ្រឿងម៉ាក WAVE ពណ៌ខ្មៅ គ្មានផ្លាកលេខ(សណ្តោងរឺម៉កលក់ផ្កា)ក្នុងទិសដៅស្របគ្នា បើកបរដោយឈ្មោះ រាម ទូច ភេទ ប្រុស អាយុ៣៥ឆ្នាំ មានទីលំនៅ ភូមិស្នាយពល ឃុំរការ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មុខរបរលក់ផ្កា។ ហេ តុកា រ ណ៍ខាងលើបណ្តាលអោយអ្នកបើកបរម៉ូតូស្លា ប់ភ្លាមៗនៅហ្នឹងកន្លែងកើ តហេ តុ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយកើត…

អានបន្ត