ជួយស៊ែរលើកទឹកចិត្តម្នាក់មួយផង! ក្មួយស្រីហេតុតែស្រលាញ់អ្នកស្រីទ្រីដាណាពេក ក៏គូររូបបានស្រស់ស្អាតហើយដូចទៀត…

ប្រិយមិត្តជ្រាបស្រាប់ហើយសកម្មភាពអ្នកស្រីទ្រីដាណា ធ្វើអំពើល្អច្រើនពេកនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក រហូតមានអ្នកចូលចិត្តគាំទ្រ សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ នឹងគោរពស្រលាញ់ ទង្វើរល្អឃើញទុក្ខលំបាកតែងតែជួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនរំលង ធ្វើអោយអ្នកស្រីទ្រីដាណា ល្បីល្បាញពេញហ្វេសប៊ុក។ ដោយឃើញទង្វើរល្អជួយអ្នកក្រមិនចេះខ្ជិលរបស់អ្នកស្រីទ្រីដាណ គណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា Thea Thorn បានបង្ហោះថា៖អុំប្រុសអុំស្រីខ្ញុំចូលចិត្តអុំទាំងពីរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានជាគូររូបអុំបើដូចមិនដូចសុំអុំកុំខឹងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តស៊ែរម្នាក់មួយផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment