ប្រពៃណាស់! អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានផ្តល់ថរិកា 1000$ ដល់បងប្រុសដែលបានជួបគ្រោះ ថ្នាក់ អំឡុងពេលទៅទិញដោះគោអោយកូន…

ភ្នំពេញ:ពេលនេះអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានផ្តល់ថរិកាដល់បងប្រុសដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ អំឡុងពេលទៅទិញដោះគោអោយកូន
ដែលហេតុការនេះកើតឡើងនៅខេត្តសៀមរាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានផ្តល់ថរិកា 1000$ ហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន បានលាន់មាត់សរសើរចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌
របស់អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាពាក្យគឺជាសារដែលបង្ហោះលើកផេកផ្ទាល់ខ្លួនថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹកនេះ បានប្រគល់ថវិកា 1000$ ជូនឪពុកក្មេងទាំង២ភ្លាមៗ ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់។ អាណិតណាស់ ឪពុកគ្មានលុយ មកសម្រាកនៅផ្ទះវិញ ឯកូនទាំង២ បានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុផ្ផាជួយមើលថែ និងព្យាបាល😥😥😥
គាត់ខ្ចីម៉ូតូមេការ ទៅទិញទឹកដោះជាមួយកូនទាំង២ ស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅខេត្តសៀមរាប។ គាត់ជិះកង់ទៅធ្វើការ ម៉ូតូក៏គ្មាន ទូរសព្ទក៏គ្មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានគេយកដំណឹងមកប្រាប់ខ្ញុំ ទើបសម្រេចចិត្តជួយគាត់ភ្លាម ព្រោះអាណិតក្មេងៗ 😢

Related posts

Leave a Comment