អាណិតគាត់ណាស់!! កូនលោកយាយ សង់ខ្ទមឲ្យម្តាយនៅពីក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងឥឡូវភ្លើងឆេះអស់រលីង…

(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) ៖ បើតាមគណនីផេកឈ្មោះ Youth Save Cambodian បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម កាលពីថ្មីៗនេះ ដោយបានបង្ហាញលោកយាយចំនាស់ គ្រីក្រម្នាក់ ដែលរស់ក្នុងខ្ទមតែម្នាក់ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលនេះខ្ទមរបស់លោកយាយក៍ត្រូវភ្លើ ង ឆេះ គ្មា នសល់ទៀត។ បើតាមគណនីផេកនេះបានបង្ហោះថា៖ “😭#កំសត់ណាស់លោកយាយ សង់ខ្ទមឲ្យម្តាយនៅពីក្រោយផ្ទះតែម្នាក់ឯងឥឡូវភ្លើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆេះអស់រលីងលោកយាយជៀម ភនអាយុ៨២ឆ្នាំទៅហើយហៅរកជំនួយពីសប្បរសជនឲ្យជួយលោកយាយផង ខ្ទមឆេះអស់ហើយនៅភូមិជាងហ្លួង ឃុំពន្លៃ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង😭Tel: 093633500ABA: 000517255: Keo nimith”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment