ពុទ្ធោអើយ! មិនទាន់បានថ្នា ក់ថ្នមកូនផង នារីម្នាក់នេះបែរជា ស្លា ប់ ចោលប្តីនិងកូនដោយសារ…

ហ្វេសប៊ុក ៖ គួរអោយសង្វែកណាស់ គាត់ទើបសំរាលកូនដោយកា រវះ កា ត់បាន១១ថ្ងៃ ពេលនេះគាត់លាចា កលោកហើយដោយមិនទាន់បានបីថ្នា ក់ថ្នមកូនទេ ហើយកូនតូចក៏កំពុងតែព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅឡើយ សូមអ្នកម្តាយដែលកំពុងពពោះកូន សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន តាមដានសុខភាពអោយបានទៀងទា ត់ ជាពិសេសត្រូវធ្វើតេស្ត ឈា ម មុនធ្វើកា រ វះកា ត់ដើម្បីដឹងច្បាស់ពីកត្តាសុខភាពប ង្កា រការគ្រោះថ្នា ក់ដ ល់ជី វិ ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ក្តៅខ្លួនក្នុងថ្ងៃសំរាល ក្រោយវះកា ត់បាន២ថ្ងៃក៏ចាប់ក្តៅម្តងទៀត ហើយពេទ្យពិនិត្យឃើញថាគាត់មាន ឈា ម ក កនៅមុខរបួ ស ហើយក៏សំរេចបញ្ជូនគាត់ទៅវះម្តងទៀតនៅពេទ្យជប៉ុន ក្រោយកា រវះ កា ត់លើកទី២មិនបានធ្វើអោយគាត់ធូរស្រាលទេ គឺ ឈា ម ហូរមករហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ឈា ម រាវ) និងពិនិត្យឈាមរកឃើញថាមានជំ ងឺគ្រុ នឈាម ដោយស្ថានភាពកាន់តែធ្ង ន់ធ្ង រក៏បញ្ជូនមក វះ កា ត់ លើកទី៣នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ (ត្រឹមតែរយៈពេល៤ថ្ងៃគាត់វះរហូត៣លើក). ក្រោយការវះកាត់៣លើក ស្ថានភាពគាត់កាន់តែអាក្រក់រហូតគាត់តស៊ូលែងបានក៏ផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(១សប្តាហ៍ក្រោយវះចុ ងក្រោយ) ខ្ញុំចង់បានការប កស្រាយពីពេទ្យជំនាញ តើការ ស្លា ប់ របស់គាត់បណ្តាលពីការធ្វែ សប្រហែ សរបស់ស ម្ភ ព រឺជាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់? (បញ្ជាក់: គាត់បានទៅផ្ញើពោះ និងពិនិត្យសុខភាពនៅសម្ភពដែលគាត់សំរាល)។ ប្រភព​៖ ចំរើន​ ច័ន្ទ​លីដា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment