ទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់! ថ្ងៃនេះក្រុមប្អូនៗ Rathanak Vibol បានចំណាយថវិការផ្ទាល់ខ្លួន រួមជាមួយក្រុមហ៊ុននំស្រួយ លីលី បាននាំយកអំណោយមួយចំនួន ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់

ថ្ងៃនេះក្រុមប្អូនៗ Rathanak Vibol បានចំណាយថវិការផ្ទាល់ខ្លួន រួមជាមួយក្រុមហ៊ុននំស្រួយ លីលី ព្រមទាំងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀត បាននាំយកអំណោយមួយចំនួនដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមួយចំណែកជួយឧបត្ថម្ភដល់ពន្ធនាគារ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានលោក ឧត្ដមអគ្គានុរក្សថ្នាក់លេខ ២ សំអុល ធារិទ្ធ ប្រធានពន្ធនាគារ និងក្រុមការងារ ជាអ្នកទទួល ដោយផ្ទាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាមសប្បុរសជនចូលរួម៖ -ក្រុមហ៊ុននំស្រួយ លីលី ពួកយើងនឹងចុះចែកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment