ធ្វើបុណ្យដោយគ្មាន Camera តាមពិតពូបរទេសហ្នឹង គាត់មកផឹកកាហ្វេទេ គាត់ឃើញក្មេងៗគួរឲ្យអាណិត គាត់ក៏ហៅមកបាវទាំងអស់ មួយតុចំណាយលុយអស់ចំនួន

កាលពីព្រឹកមិញនេះ ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជនជាតិបរទេសម្នាក់ បានឃើញក្មេងប្រុសចំនួន ៤នាក់ ហើយក៏មានចិត្ដអាណិតស្រឡាញ់ ក៏បាននាំពួកគាត់ទាំងអស់ចូលទៅកាន់ហាង កាហ្វេ StarBuck ស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើប អុីអនភ្នំពេញ រួចជនបរទេសនោះ ក៏បានប៉ាវអាហារមួយពេល ទៅដល់កុមារាទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមរយៈគណនី ហ្វេសប៊ុកបុរសម្នាក់ មានឈ្មោះ Leap បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖”ធ្វើបុណ្យដោយចិត្តស្មោះ តាមពិតពូបរទេសនឹងគាត់មកផឹកកាហ្វេទេ គាត់ឃើញក្មេងៗគួរអោយអាណិត គាត់ក៏ហៅមកpay all មួយតុនឹង៥០$ដាច់ផឹង វាមិនច្រើនទេ តែគួរសមដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងៗមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់ (They said first time for them) តាមពិតទៅរូបភាពបែបនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញច្រើនដែរ តែអ្វីដែលមិនធ្លាប់ឃើញនោះ គឺធ្វើបុណ្យដោយគ្មាន camera (រូបនឹងខ្ញុំលួចថតទេ) ឃើញច្រើនដែរ តែមិនដែលឃើញបែបហ្នឹង អញ្ចឹងដាក់ពីបីប៉ុសទុកមើល។ មិនមែនធ្វើបុណ្យMV។ បញ្ជាក់ ធ្វើបុណ្យល្អដូចគ្នាទាំងអស់ អរគុណ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment