នោះៗ! កម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្រ្តីតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេស ដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩

ដំណឹងបន្ទាន់ កម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីប្រគំតន្រ្តីតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេស ដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩។ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឱ្យផ្អាកការកម្មវិធីប្រគំតន្រ្តីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈ ដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករទូទាំងប្រទេស ដើម្បីទប់.ស្កាត់កូវីដ១៩។

ដោយយោងតាម ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចឱ្យផ្អាកការកម្មវិធីប្រគំតន្រ្តីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈ ដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករ នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចូលរួមទប់.ស្កាត់ការរីករាលដាលជំ.ងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបាន៕

Related posts

Leave a Comment