ដំណឹងបន្ទាន់! កម្ពុជាប្រកាសឲ្យសិស្ស និស្សិតទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាក ដើម្បីបង្ការ កូវីដ១៩…

ដំណឹងបន្ទាន់ កម្ពុជាប្រកាសឲ្យសិស្ស និស្សិតទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាក ដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩។ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេក្តីណែនាំបន្ទាន់មួយដោយសម្រេចឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាកមុនកាលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មី។

ការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នូវការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19។ សូមអាន សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖

Related posts

Leave a Comment