ប្រយ័ត្នទិញចំម៉ាស់ក្លែងក្លាយពីចិន អាជ្ញាធរ ទើបដឹងថា មានការផលិតម៉ាស់ក្លែងក្លាយ៣១លានម៉ាស់

វិបត្តិសុខភាពនៅប្រទេសចិនបានប ង្កឱ្យមានទីផ្សារងងឹតកើនឡើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឱសថ និងសម្ភារៈអនាម័យក្លែងក្លាយនៅពេញប្រទេស។ ករណីនេះបង្ខំឱ្យមានការប ង្ក្រា បពីអាជ្ញាធរដោយបា នរឹ បអូ សម៉ាស់ក្លែងក្លាយ ចំនួន ៣១ លានសន្លឹកពីជនទុច្ចរិត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកជ ន បោក ប្រាស់ បាន ចាប់ផ្តើមប ង្កើតផលិតផ លខុសច្បា ប់ដើម្បីបំពេញ តម្រូវការរបស់ ពលរដ្ឋ ខណៈដែល ម៉ាស់និងថ្នាំស ម្លា ប់មេរោគនៅ តែខ្វះខា តនៅតា មឱស ថស្ថាននៅឡើយ។មន្រ្តីសន្តិសុខចិនបាននិយាយថា ក្នុងមួយខែនេះមានករណីអ្នកឆ បោកបាន យក សា ច់ប្រាក់រប ស់អតិ ថិជនដោ យផ្តល់ជូនការចែកចាយក្លែ ង ក្លា យ និងគ្មាន ម៉ា ស់ជូ នអតិថិជនពិតនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Du Hangwei អនុរដ្ឋមន្រ្តីសន្តិសុខសាធារណៈបានប្រាប់សន្និសីទកា សែ តកាល ពីម្សិ លមិ ញថា ម៉ាស់និង ផលិត ផលផ្សេងទៀតដែលមាន តម្លៃប្រមាណ ១៧៤ លានយ័ន ឬជិត ២៥ លានដុល្លារ ត្រូវបានរឹបអូស។ អំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃវីរុស Covid-19 ប៉ូលីសបានដោះស្រាយករណីព្រហ្មទណ្ឌចំនួន ២២០០០ ករណីទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃវីរុសនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីឈ ប់សម្រាកអ ស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានវិល ចូលធ្វើការវិញបណ្ដើរៗហើយ។ អាជ្ញាធរកំពុងបង្កើនការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនដែលអាចបំលែងរោងចក្ររបស់ពួកគេដើម្បីផលិតនូវការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនក្លែងក្លាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាកង្វះកម្លាំងពលកម្មនិងការកើនឡើងតម្រូវការអាចមានផលពិបាកក្នុងការសម្រេចនូវការរំពឹងទុករបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Du Hangwei បានសន្យាថា អាជ្ញាធរនឹងបន្តបង្ក្រាបការដំឡើងថ្លៃផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រនិងសម្ភារក្លែងក្លាយ។ លោកក៏បាននិយាយផងដែរថា ប៉ូលីសជំនួយចំនួន ៤៩ នាក់បានស្លាប់នៅពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះនៃវីរុស ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតពីករណីនេះទេ។អាជ្ញាធរខេត្តស៊ីឈួនបានឲ្យដឹងថា ការលក់ម៉ាស់មិនត្រឹមត្រូវគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសរហូតដល់មួយជីវិត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី

Related posts

Leave a Comment